skip to Main Content

Algemene voorwaarden Kistrijden onderdeel van Motorcycle Adventures B.V.

Artikel 1. Uitdieping van terminologie uit de algemene voorwaarden

1.1 Wanneer er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over het evenement, dan wordt algemeen verstaan dat dit een editie van Kistrijden betreft.

1.2 Met organisatie wordt bedoeld alle personen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de totstandkoming van het evenement. Deze personen kunnen vooraf en/of ook tijdens, of nadien bij het evenement betrokken zijn om tot realisatie en of afwikkeling te komen.

1.3 Wanneer er in de algemene voorwaarden wordt gesproken over een motor dan is er sprake van de motor waarop wordt deelgenomen aan Kistrijden.

Artikel 2. Inschrijvingen

2.1 Alle personen die zich aanmelden voor deelname gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 Bij het inschrijven dient gelijk alle informatie aan de organisatie verstrekt te worden, via het inschrijfformulier.

2.3 De organisatie mag uitsluiting van deelname toepassen wanneer niet alle gegevens van deelnemende leden blijken te zijn aangeleverd. Organisatie behoudt zich op grond hiervan het recht tot diskwalificatie daags voorafgaand aan het evenement. Er volgt dan geen restitutie van het inschrijfgeld.

2.4 Deelnemers zijn verplicht juiste gegevens te verstrekken. Fouten dienen uiterlijk 2 weken vóór aanvang van het evenement te worden gemeld.

2.5 Doorverkoop van startbewijzen is enkel toegestaan na overleg met de organisatie.

Artikel 3. Annulering deelname

3.1 Bij annulering van een teamlid of geheel team worden de regels conform de ANVR gehanteerd.

3.2 ANVR reisvoorwaarden zie; https://www.anvr.nl/archief/reisvoorwaarden.aspx

3.3 Annuleringsvoorwaarden ANVR;

Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die de organisator verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:

  • Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35%; bij Kistrijden geldt 30%, hetgeen normaliter bij ANVR reserveringen de aanbetaling is bij een geboekte reis betrekking hebbende op campingplaatsen;
  • Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds. 

Artikel 4. Overmacht

4.1 Indien de organisatie vanwege overmacht besluit het evenement af te gelasten volgt restitutie van 50% van het inschrijfgeld.
4.2 Indien de organisatie tijdens het evenement tot afgelasting dient over te gaan, om welke reden dan ook, kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgelden.
4.3 De genomen beslissing tot afgelasting/staking van Kistrijden welke door de organisatie is uitgevaardigd, is onherroepelijk en kan in generlei vorm aangevochten worden.

Artikel 5. De motor

5.1 De motor dient te beschikken over een geldige WA verzekering. Deze dient geldig te zijn gedurende het gehele evenement.

5.2 De bestuurder dient over een geldig rijbewijs te beschikken.

5.3 De motor moet tevens voldoen aan de wettelijke eisen die gelden in de landen welke gepasseerd worden tijdens Kistrijden.

5.4 Het is niet toegestaan om deel te nemen met een getrokken voertuig (caravan, vouwwagen, bagagewagen enz). Uitgezonderd van eventuele servicewagens die voor de rijders meegaan.

5.8 Je bent in bezit en gaat deelnemen op een verzekerde motor met kenteken, waarvan jij verwacht dat je de grotendeels offroad route kunt rijden. Om de uitdaging wat groter te maken mag de motor niet lichter wegen dan 160kg (wet weight, tenzij ouder dan 25 jaar), de waarde is niet relevant. Wanneer hieraan niet wordt voldaan behoudt de organisatie zich het recht het deelnemende team te diskwalificeren zonder restitutie van inschrijfgeld. Uiteraard kan het team binnen de gestelde tijdsperiode van 1 maand voor aanvang het evenement een andere motor aanschaffen en betreffende gegevens aan de organisatie verstrekken.

5.9 Om te voorkomen dat (buitenlandse) overheden het evenement willen staken, is het verboden om de associatie op te roepen dat dit een rally of race evenement betreft. Deze woorden mogen niet zichtbaar op de motor zijn aangebracht.

5.10 Voor deelname is het verplicht de bij het inschrijvingsgeld inbegrepen sticker(s) aan te brengen op de motor.

5.11 Het is bij wet verboden de motor uit te voeren met blauwe zwaailichten alsook akoestische middelen die bij wet verboden zijn.

5.12 De motor mag geen uitstekende delen hebben die personen en/of motoren etc. kunnen verwonden. Deelnemers blijven ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen aan de motoren.

5.13 Deelnemers dienen de verzekeraar te verwittigen van deelname aan het evenement (te beschrijven als een tourrit). Tevens dienen de teams deze communicatie met verzekeraar, op verzoek van de organisatie aan te kunnen tonen.

5.14 Alle overtredingen van deelnemers, hetzij in het verkeer, verzekeringstechnisch, het veroorzaken van een (eenzijdige) aanrijding, het toebrengen van schade aan derden of eigen motor hetzij welke juridische claims dan ook, deelnemers zijn hiervoor zelf aansprakelijk en kunnen op geen enkele wijze reclamering en schuld toewijzen aan de organisatie.

5.15 Wanneer een motor waarop wordt deelgenomen niet aan de wettelijke eisen voldoet, behoudt de organisatie zich het recht om (verdere) deelname aan Kistrijden te ontzeggen. De organisatie zal in dat geval geen inschrijfgelden terugbetalen.

5.16 De motor dient aan de wettelijk gestelde eisen rondom geluidsnormen te voldoen. Het is niet toegestaan met een ‘open’ uitlaat te rijden. Indien er een aftersale uitlaatsysteem op de motor zit, dient deze voorzien te zijn van db-killers. Bij extreme geluidswaarden kan deelname geweigerd worden en vindt er geen resitutie van inschrijfgelden plaats.

Artikel 6. Eigen verantwoordelijkheden.

6.1 Het is de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers en teams op de hoogte te zijn van in betreffend land geldende verkeersregels en wetten. Indien deze overtreden worden is de organisatie op generlei wijze aansprakelijk.

6.2 De organisatie adviseert om een verzekering of pechhulpdienst af te sluiten welke ook repatriëring van de motor aanbiedt. Echter wanneer blijkt dat om wat voor reden dan ook, de verzekeraar of pechhulpdienst geen repatriëring aanbiedt, dan is hiervoor de organisatie niet aansprakelijk.

6.3 De organisatie sluit geen verzekering af ten behoeve van deelnemers. De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor de benodigde verzekeringen.

6.4 De organisatie behoudt zich het recht om vooraf en/of tijdens het evenement de dagelijkse eindbestemming te wijzigen. Indien daar direct of indirect extra kosten voor deelnemers uit voortvloeien, zijn deze niet verhaalbaar op de organisatie.

6.5 De organisatie zal met de grootst mogelijke zorg transport van goederen op zich nemen, echter kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of diefstal van ontvreemde goederen. Dat risico aanvaart deelnemer bij het ondertekenen van de algemene voorwaarden.

Artikel 7. Gedragsregels

7.1 Zoals eerder benoemd in artikel 5.16, is het niet toegestaan met een open uitlaat te rijden of met een motor die meer geluid produceert dan wettelijk toegestaan. De organisatie controleert hierop en kan bij overtreding van de betreffende rijder eisen dat dit wordt aangepast om verder deel te mogen nemen. Tevens kan de organisatie verdere deelname op grond van dit punt uitsluiten.

7.2 Verkeersregels dienen altijd nagevolgd te worden.

7.3 Respect naar omstanders en mede ‘weggebruikers’. Rij fatsoenlijk langs andere weggebruikers, dus langzaam en zonder lawaai of spinnende wielen.

7.4 Als er mede weggebruikers met dieren zijn, bijvoorbeeld ruiters of personen met bijvoorbeeld honden. Passeer deze dan langzaam of zet bij schrikachtige paarden de motor zelfs even uit. Dit resulteert in wederzijds respect waardoor deze routes hopelijk nog lange tijd openbaar mogen blijven om te rijden!

Back To Top